Accés a la informació

#AlbuixechTransparent

Divendres, 7 maig 2021

Compte General

44 - Es publiquen els indicadors: a) Ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris/Núm. habitants); i b) Inversió per habitant (Obligacions reconegudes netes (Capítol VI i VII)/Núm. habitants).

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació